Πιστοποιήσεις - Άδειες

Η Εταιρία μας διαθέτει τις απαραίτητες άδειες για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία οργανικών υπολειμμάτων. Επιπλέον, διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001 αλλά και ISO 45001, ενώ από το 2013 έχει ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο των επίσημων προμηθευτών της NESTLE έχοντας πιστοποιηθεί  με το πρότυπο “Responsible Sourcing Audit Program” από την Intertek.

ISO 14001

ISO 45001

Intertek Nestle Audit

Πιστοποιήσεις - Άδειες Intertek Nestle Audit

ISO 9001


Logo - Eco-Terra 2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ECO TERRA

Η πολιτική της εταιρείας ΕCO TERRA είναι «να τείνουμε προς στην τελειότητα και μέσω της δέσμευσης μας στην ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και τήρηση όλων των σχετικών δεσμεύσεων, αλλά και στη συνεχή βελτίωση, όχι μόνο να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες Συλλογής, Μεταφοράς και Διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων με ποιότητα και ασφάλεια και σύμφωνα με όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά και να συμβάλλουμε στη μείωση κάθε μορφής επίπτωσης στο περιβάλλον από τα απόβλητα αυτά και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας».

Η ΕCO TERRA διενεργεί κάθε δραστηριότητά της έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για τη Συλλογή, Μεταφορά, Τελική Παράδοσή τους σε μονάδες επεξεργασίας, καθώς και τη Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της.

Για την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της, η διοίκηση της εταιρείας εξασφαλίζει την άριστη λειτουργική κατάσταση των μέσων και των εγκαταστάσεών της και την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων των έργων που αναλαμβάνει. Επίσης δεσμεύεται για την τήρηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και αυτών των Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Η Διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι απαιτείται συνεχής βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας, ώστε η ποιότητα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων να παραμένει διαρκώς σε ανταγωνιστικό επίπεδο και η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και του περιβάλλοντος – με στοιχεία που επιτρέπουν την αυτοαξιολόγηση και βελτίωσή τoυ – αποτελεί στρατηγική επιλογή της με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου.

Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση αφενός δεσμεύεται στην υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας και περιβάλλοντος που εκφράζεται στο Εγχειρίδιο Συστημάτων Διαχείρισης και στη συνεχή βελτίωση του ΣΔΠΠΔ και υποστηρίζει έμπρακτα το προσωπικό για την ενεργή συμμετοχή του στην προσπάθεια αυτή. Η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμη σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και αναθεωρείται περιοδικά για την επικύρωση της καταλληλότητας της.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ECO TERRA

H ECO TERRA, αναγνωρίζοντας τη κοινωνική και οικονομική διάσταση των ατυχημάτων, καθώς και την αξία της ζωής κάθε ανθρώπου, έχει ως βασική προτεραιότητα να παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της και να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της.

 Η εταιρεία στοχεύει:

 • Στην ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων ή/και επικίνδυνης κατάστασης, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος ή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού ή των διαδικασιών ή τρίτων είτε συνδυασμού αυτών.
 • Στην ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων, με την εφαρμογή προληπτικών συστημάτων και μέτρων για τον έλεγχο και την προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών της, καθώς και των πολιτών που επηρεάζονται από αυτούς.
 • Στο συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση, για αναγνώριση νέων ενδεχόμενων κινδύνων στις δραστηριότητες της ECO TERRA και άμεση εφαρμογή μέτρων θεραπείας ή ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας αυτών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ECO TERRA δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΣΔΑΥ), βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα  τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών.
 • Τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα υγείας και ασφάλειας για όλες τις δραστηριότητές της.
 • Την παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας του προσωπικού της για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες.
 • Την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ.
 • Τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων.
 • Τη συμμόρφωση με τις εκάστοτε νομοθετικές, κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις για την Υγιεινή και Ασφάλεια, όπως και με τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018.
 • Την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση/ενημέρωση στην ασφάλεια του προσωπικού της, μέσω ειδικών σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/διαδικασιών ασφαλούς εργασίας.
 • Τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.
 • Την υποστήριξη μηχανισμών ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ όλων των επιπέδων οργανωτικής δομής της εταιρίας, αλλά και με τρίτα πρόσωπα.
 • Τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων για την ασφάλεια και υγεία, την ανασκόπησή τους και την αξιολόγηση της επίτευξης και της αποτελεσματικότητάς τους.
 • Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων.
 • Την ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου υγείας και ασφάλειας.

Η πολιτική της ECO TERRA είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο της σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε πελάτη, εργολάβο, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ