Πιστοποιήσεις - Άδειες

Η Εταιρία μας διαθέτει τις απαραίτητες άδειες για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία οργανικών υπολειμμάτων. Επιπλέον, διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001 αλλά και ISO 18001, ενώ από το 2013 έχει ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο των επίσημων προμηθευτών της NESTLE έχοντας πιστοποιηθεί  με το πρότυπο “Responsible Sourcing Audit Program” από την Intertek.

ISO 14001

ISO 18001

Intertek Nestle Audit

Πιστοποιήσεις - Άδειες Intertek Nestle Audit

ISO 9001


Logo - Eco-Terra 2

H Πολιτική για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία της ECO TERRA

Η πολιτική της εταιρείας ΕCO TERRA είναι «να τείνουμε προς στην τελειότητα και μέσω της δέσμευσης μας στην ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και τήρηση όλων των σχετικών δεσμεύσεων, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, αλλά και στη συνεχή βελτίωση, όχι μόνο να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες Συλλογής, Μεταφοράς και Διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων με ποιότητα και ασφάλεια και σύμφωνα με όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά και να συμβάλλουμε στη μείωση κάθε μορφής επίπτωσης στο περιβάλλον από τα απόβλητα αυτά και στη βελτίωση τόσο των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας, όσο και αυτών που σχετίζονται με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία προλαμβάνοντας τραυματισμούς και φροντίζοντας για την καλή υγεία των εργαζομένων».

Η ΕCO TERRA διενεργεί κάθε δραστηριότητά της έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για τη Συλλογή, Μεταφορά, Τελική Παράδοσή τους σε μονάδες επεξεργασίας, καθώς και τη Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της.

Για την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της, η διοίκηση της εταιρείας εξασφαλίζει την άριστη λειτουργική κατάσταση των μέσων και των εγκαταστάσεών της και την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων των έργων που αναλαμβάνει. Επίσης δεσμεύεται για την τήρηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, καθώς και των Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, ΟΗSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2008.

Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι απαιτείται συνεχής βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας, ώστε η ποιότητα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων να παραμένει διαρκώς σε ανταγωνιστικό επίπεδο και η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας , του περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία – με στοιχεία που επιτρέπουν την αυτοαξιολόγηση και βελτίωσή τoυ – αποτελεί στρατηγική επιλογή της με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου.

Για το λόγο αυτό, η διοίκηση αφενός δεσμεύεται στην υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας,  περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που εκφράζεται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης της Ποιότητας, του Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και στη συνεχή βελτίωση του ΣΔΠΠΔΥΑΕ και, υποστηρίζει έμπρακτα το προσωπικό για την ενεργή συμμετοχή του στην προσπάθεια αυτή. Η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμη σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και αναθεωρείται περιοδικά για την επικύρωση της καταλληλότητας της.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ